zadania badawcze

Zadanie nr 1. Określenie ilości sprowadzanego do Polski narybku węgorza.

Plan zakłada prowadzenie intensywnych zarybień narybkiem szklistym lub obsadowym, przy czym długość ich ciała nie może przekroczyć 20 cm. Ograniczenie długości ryb wynika z faktu, iż węgorz obsadowy pochodzić może z hodowli tuczowej i większe osobniki są zdeterminowane płciowo, przy czym większość z nich stanowią samce.  W sumie przewiduje się, że do dorzecza Wisły i Odry należy corocznie wpuścić 13 mln szt. narybku szklistego lub 2.6 mln narybku obsadowego (tab. 1).

Zadanie nr 2. Badanie jakości sprowadzanego narybku węgorza.

W ramach projektu gromadzone są dane dotyczące jakości narybku sprowadzanego do Polski i wykorzystywanego jako materiał zarybieniowy przez użytkowników rybackich i dostarczanych w ramach realizacji Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce”. Badane są ryby importowane oraz podchowywane w obiektach akwakultury. Wszystkie węgorze stanowiące przedmiot badań (narybek szklisty, wstępujący i obsadowy) oceniane są pod względem pigmentacji, długości, masy ciała i kondycji.

Zadanie nr 3. Badanie stanu zdrowotnego narybku węgorza wykorzystywanego do zarybień wód dorzecza Odry i Wisły.

W ramach operacji prowadzone są badania diagnostyczne badania ichtiopatologiczne (parazytologiczne, bakteriologiczne, wirusologiczne i grzybicze) oraz badania immunologiczne i szereg analiz hematologicznych i parametrów biochemicznych surowicy węgorza z wpuszczanych do wód Polski. Badania dotyczące chorób wirusowych i bakteryjnych przeprowadzane są przy zastosowaniu zaawansowanych metod immunologicznych, biologicznych (linie komórkowe) i molekularnych (PCR) oraz mikrobiologicznych.

Zadanie nr 4. Badanie dynamiki rekrutacji naturalnej węgorza.

Naturalną drogą uzupełnienia populacji węgorzy w śródlądowych wodach Polski jest ich migracja z wód morskich. Młodociane węgorze (narybek szklisty i wstępujący) z atlantyckich wód omywających zachodnie wybrzeża Europy poprzez cieśniny duńskie wpływają do Bałtyku, po czym ich niewielka ilość  wstępuje do rzek, którymi rozprzestrzenia się po całej zlewni. Obecna skala i zasięg tej migracji są nieznane.

Zadanie nr 5. Badania możliwości wykorzystania narybku szklistego do zarybień w okresie wczesno-wiosennym (III-IV).

Zasada limitów połowowych narybku szklistego ustanowiona zgodnie z założeniami przywoływanego wcześniej rozporządzenia 1100/2007 umożliwia państwom członkowskim UE realizującym narodowe plany ochrony węgorza wykorzystanie jego zasobów do bezpośrednich zarybień w ilości wynikającej z potrzeb.  Większość państw korzysta z możliwości zakupu narybku szklistego w okresie jego nasilonego pojawiania się u wybrzeży Europy Zachodniej tj. od grudnia do marca.

Zadanie nr 6. Znakowanie węgorzy srebrzystych

W 2014 i 2015 r planuje się poznakowanie 700 węgorzy z akwenów Jeziora Jamno i Zalewu Szczecińskiego.  Znakowanie przy użyciu znaczków typu T-bar przeprowadzone będzie w czasie migracji żerowiskowych i tarłowych w miesiącach maj - czerwiec, sierpień - październik. Badania mają na celu określenie tras migracji, wstępne szacunki śmiertelności połowowej, oraz w przypadku węgorzy żerujących potencjału wzrostowego i zasiedlania habitatów morskich.

Zadanie nr 7. Analizy chemiczne

Obserwowane od lat drastyczne zmniejszanie się populacji węgorza europejskiego (Anguilla anguilla L.), w większości rejonów geograficznych jego występowania wymusza potrzebę prowadzenia działań mających na celu poprawę dynamiki populacji tego gatunku. Prawo unijne (Regulation (EC) 1100/2007 of 18 September) obliguje państwa członkowskie do podjęcia takich właśnie działań.