O projekcie

Projekt pn. „Zarybienie w sezonie 2014/2015  wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy  jego populacji” jest czwartą operacją finansowaną z  Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu państwa, który ma za zadanie realizację „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce” (PGZWP). Plan został opracowany w 2009 roku przez Instytut Rybactwa Śródlądowego oraz Morski Instytut Rybacki na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest wdrażany od stycznia 2010 roku  tj. od chwili zaakceptowania przez Komisję Europejską.

Podstawowym dokumentem zgodnie, z którym wdrażany jest PGZWP jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego. Zgodnie z postanowieniami, każdy kraj europejski, na którego terenie naturalnie występuje lub w przeszłości występował węgorz europejski zobowiązany jest do podjęcia działań przywracających taki stan populacji tego gatunku jaki istniałby bez ingerencji człowieka.

PGZWP zakłada trzy podstawowe środki ochrony węgorza:

  1. zarybianie,
  2. udrożnienie szlaków migracji,
  3. obniżenie śmiertelności połowowej.

Operacja pn. „Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy  jego populacji” realizowana jest na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Nr 00004-61721-OR1400001/14) od września 2014 r. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  projekt spełnia cele operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie:

      1) rekultywacji wód śródlądowych (§ 9 punkt 2),

      2) ochrony i zachowanie stanu środowiska naturalnego (§ 9 punkt 3).

W ramach rekultywacji wód śródlądowych projekt spełnia wymogi stawiane wykonawcom poprzez 

       - opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu służącego śledzeniu migracji ryb (§ 11, punkt 2),

       - zarybianie (§ 11 punkt 3 podpunkt a i b)

       - prowadzenie badań naukowym poprzedzających realizację operacji (§ 11 punkt 4).

W zakresie ochrony i zachowania stanu środowiska projekt realizuje cele zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 (Dz. U. Nr 161, poz. 1285) w punkcie 1 d i e, tj. poprzez  wdrażanie planów zarządzania dla gatunków poławianych ryb wykorzystywanych w gospodarce rybackiej oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie monitorowania i obserwacji gatunków i siedlisk ryb usytuowanych na obszarze Natura 2000.  Ponadto projekt poprzez zakres zaplanowanych prac wpłynie na renaturyzację i utrzymanie siedlisk i tras migracyjnych węgorza, (§ 11 pkt 1 podpunkt a).